Ga naar de inhoud

We werken hard aan het verduurzaming van onze huizen. Dit kost veel geld en tegelijkertijd willen we het wonen betaalbaar houden. Om toch maximaal te kunnen investeren in een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad, zoeken we actief naar manieren om onze verduurzamingsopgave haalbaar en betaalbaar te krijgen. Onlangs hebben we bij de Rijksoverheid een aanvraag gedaan voor de MEER subsidieregeling (Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen) en zojuist hebben we te horen gekregen dat deze is toegekend. 15 miljoen euro om te investeren in de verduurzaming van circa 1.600 huizen in de Achterhoek. Harstikke mooi! Al is dit slechts een fractie van onze eigen investering in die circa 1.600 huizen; met deze bijdrage zorgen we dat we de energielabels van circa 1.600 huizen de komende 4 jaar verbeteren.

 

50% CO2 besparing per woning

Wonion & Sité gaan de komende vier jaar circa 1.600 sociale huurhuizen verduurzamen en pakken daarbij in eerste instantie de huizen met een laag energielabel (G, F, E, D) aan. De huizen worden allemaal volledig geïsoleerd, waarbij de verschillende bouwdelen (dak, muren, vloeren en glas) worden aangepakt voor optimale energiebesparing en bewonerscomfort. “We gaan voor een CO2 besparing van minimaal 50% per woning. Daarbij streven we niet alleen naar energiebesparing, maar ook naar CO2-besparing in de materiaalkeuze. We maken daarom zoveel mogelijk gebruik van biobased materialen, waaronder dakisolatie op basis van inblaasstro”, vertelt Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion. Sité en Wonion hebben er vertrouwen in dat de pilot succesvol verloopt en dat het innovatief isolatiemateriaal daarna vaker ingezet kan gaan worden.

Samenwerkingsverband rolt efficiënte procesaanpak met opschaalbaar programma uit

“De MEER regeling helpt ons om het tempo in onze verduurzamingsopgave te houden en voortvarend te werken aan een klimaatpositieve toekomst”, vertelt Robin van der Sluijs, programmamanager duurzaamheid bij Sité Woondiensten. Ze vervolgt: “We werken nauw samen met Wonion en partners De Variabele en Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V. aan duurzame oplossingen, waarbij we gaan voor een efficiënte procesaanpak voor de verduurzaming van woningen”. We proberen zoveel mogelijk woningtypes te bundelen in de aanpak door het nemen van vergelijkbare maatregelen. Hierdoor is onze aanpak direct opschaalbaar voor dezelfde woningtypes. Het streven is om binnen ons bezit, maar ook landelijk gezien opschaling te creëren.

Subsidie MEER

Nederland heeft nog miljoenen woningen die te veel energie gebruiken. Deze moeten vóór 2050 allemaal zijn verduurzaamd. Met de subsidie MEER (Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen) ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties koplopers. Deze organisaties, woningeigenaren – zoals woningcorporaties –die bij de verduurzamingsslag kiezen voor een langjarig en grootschalige samenwerking met andere woningeigenaren en bedrijven, laten zien hoe de sector deze enorme opgave in een stroomversnelling kan brengen. Door samen te werken, op te schalen en langjarige zekerheid te bieden aan de bouwbranche, kan met dezelfde menskracht véél meer woningen worden aangepakt.