Zoekprofiel: twee leden van de RvC van Wonion

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wonion (Ulft - Oude IJsselstreek, 4.000 verhuureenheden) heeft per 1 januari 2020 twee vacatures en zoekt voor de invulling daarvan twee nieuwe leden. De vacatures betreffen:

 • de functie van voorzitter (vacature 1), en
 • die van lid met het aandachtsgebied financiën (vacature 2).
Van de twee nieuw te benoemen leden zal één lid benoemd worden op voordracht van de huurdersvereniging Wij Wonen. De RvC en Wij Wonen hebben afgesproken om gezamenlijk de werving en selectie van beide nieuwe leden ter hand te nemen.

Wonion is een ambitieuze wooncorporatie met circa 4.000 woningen in de gemeente Oude IJsselstreek. Wij zijn een vernieuwende Achterhoekse corporatie en realiseren vanuit de maatschappelijke behoefte en in nauwe samenwerking met onze partners, duurzaam wonen in prettige buurten en wijken voor mensen die op ons aangewezen zijn. Daarbij is er extra aandacht voor zorg en welzijn.

Wonion geeft thuis

Wij willen onze klanten een thuis geven in onze mooie en dynamische Achterhoek. Het kleinschalige, groene landschap en de karakteristieke dorpen leveren een grote bijdrage aan het woongenot. Dat is iets om te koesteren. Net als het noaberschap dat zo kenmerkend is voor deze regio. Mensen in de Achterhoek zijn er voor elkaar en staan elkaar bij en daar wil Wonion bij aansluiten door de klant centraal te stellen, door de verbinding te zoeken en met elkaar te kijken naar wat nodig is om prettig wonen mogelijk te maken. We zijn een gastvrije organisatie. We kennen onze klanten, staan open voor een gesprek en zorgen ervoor dat iedereen op een laagdrempelige manier met ons in contact kan komen. We hebben aandacht voor mensen die minder zelfredzaam zijn. Samen met onze partners ondersteunen we deze mensen in hun (hulp)vraag. Wonion geeft thuis. Er liggen volop kansen voor creativiteit en innovatie doordat het accent ligt op transformatie van onze bestaande woningen in plaats van nieuwbouw.

Wonion investeert in duurzaam vastgoed

Wij gaan voor duurzaam wonen. Dit betekent dat we investeren in onze woningvoorraad, zodat die aansluit bij de eisen van de toekomstige tijd. En dit alles met oog voor mens en milieu. We werken hierbij nauw samen met partners en zoeken samen met hen naar innovatieve oplossingen om meer mogelijk te maken. We zijn vooruitstrevend als het gaat om duurzaam wonen. Zo realiseerden we in2010 al de eerste energieneutrale woningen en inmiddels bouwen we NOM-woningen, werken we aan een circulaire straat en zetten we in op de opwekking van duurzame energie, om zo onze ambitie om in 2030 een energieneutrale woningvoorraad te hebben, te realiseren. Innovatie en duurzaamheid zit in ons DNA en om dat te versterken hebben we ons bij diverse samenwerkingsverbanden en kennisnetwerkpartners aangesloten.

Wonion presteert naar vermogen

We staan voor een grote opgave als het gaat om de transformatie van onze woningvoorraad. Hier investeren we veel geld in. We zoeken de grenzen van onze besteedbare ruimte op, om onze ambities waar te maken. De mogelijke risico’s die wij hierbij lopen worden afgewogen en met ons risicomanagement dragen we zorg voor beheersing van deze risico’s.

Wonion, een maatschappijgedreven organisatie

Om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappelijke opgaven is het nodig om midden in de samenleving te staan. Werken aan een maatschappelijke taak kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met anderen om onze doelen te bereiken. Regionaal werken we nauw samen binnen een krachtig samenwerkingsverband waarin de 3O’s (overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties) vertegenwoordigd zijn: als onderdeel van de Achterhoekse corporaties denken, praten en doen we mee aan diverse thematafels en zijn we vertegenwoordigd in de Achterhoek Board. Ook werken we binnen de gemeente Oude IJsselstreek nauw samen met onze belanghouders en betrekken we hen bij strategische keuzes en beleid. Om onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te organiseren werken we nauw samen met collega-corporaties en ketenpartners.
 

Algemeen profiel

Verwezen wordt naar het document Profielschets Raad van Commissarissen Wonion.
Dat document bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 • Uitgangspunten, met onder andere een beschrijving van de taken van de RvC.
 • Eisen samenstelling Raad van Commissarissen, waarin wordt ingegaan op het aantal leden van de RvC, het voordrachtsrecht van huurdersvereniging Wij Wonen en de onafhankelijkheid van de leden van de RvC. 
 • Profiel leden van de Raad van Commissarissen, met de drie onderwerpen: algemene eisen, specifieke eisen en de zgn. fit en propertest.
 • Specifieke eisen voorzitter Raad van Commissarissen: de taken van de voorzitter en de aan hem/haar te stellen eisen.

Voor de invulling van de beide actuele vacatures zoeken wij kandidaten die - naast het voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in het Algemeen profiel – de volgende kenmerken hebben:

Vacature 1: voorzitter

 • Ervaring als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan van een onderneming of van een stichting in het privaat-publieke domein (onderwijs, zorg, wonen).
 • Bereidheid en tijd om namens de RvC naar buiten te treden, dat wil zeggen contacten te onderhouden met externe belanghouders en een netwerk op te bouwen en te onderhouden binnen de woningcorporatiesector.
 • Verbindende persoonlijkheid.

  Vacature 2: lid met aandachtsgebied financiën

 • Actuele kennis en ervaring van het financieel management van woningcorporaties.
 • Naast het financieel specialisme: brede maatschappelijke en bedrijfskundige focus.
Voordrachts-/huurderscommissaris

De RvC en Wij Wonen voeren samen de werving en selectie van beide nieuwe leden uit. Één van de nieuwe leden zal benoemd worden op voordracht van Wij Wonen.
Wij Wonen hanteert als (additionele) keuzecriteria voor haar voordrachts-/huurderscommissaris:
 • Uitstekend referentiekader en relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschap(pen).
 • Onafhankelijkheid en het vermogen om op een goede wijze de relatie te onderhouden met de relevante omgeving, waaronder bewoners, woningzoekenden, wijkcommissies en huurdersvereniging.

NB: huurderscommissarissen zijn lid van de RvC zoals alle andere leden, zij vormen geen aparte fractie binnen de Raad en opereren zonder last of ruggespraak. Wel zullen zij vergeleken met andere leden actiever het huurdersperspectief inbrengen en nadrukkelijker de contacten met de huurdersorganisatie onderhouden. 

Binding met het werkgebied van Wonion

 De RvC wil zichzelf gezien de huidige samenstelling aanvullen met tenminste één lid dat woont en/of werkt in het werkgebied van Wonion (gemeente Oude IJsselstreek).

Diversiteit

De RvC streeft naar diversiteit in zijn samenstelling. 

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor een commissariaat bij Wonion?
Reageer dan vóór 12 augustus op deze oproep, door het sturen per email van een brief met c.v. naar Carin Kristen, c.kristen@wonion.nl.
Geef in uw brief aan naar welke vacature uw belangstelling uitgaat, die van voorzitter (1) of van lid met aandachtsgebied financiën (2).
Geef ook aan of u wel of niet in aanmerking wilt komen voor voordracht door huurdersvereniging Wij Wonen.

Vragen

Hebt u voorafgaand nog vragen? Bel dan met Paul van Waning, voorzitter van de
RvC van Wonion: (06) 51 440 449, of met Ton Menke voorzitter van het bestuur van Wij Wonen: (06) 53 784 457.