Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Wooncontingenten basis voor krachtige Achterhoek


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Onlangs maakte ik nader kennis met burgemeester Otwin van Dijk. Wij mochten hem bij Wonion verwelkomen en spraken met hem over de volkshuisvesting en leefbaarheid in Oude IJsselstreek. Ik kijk terug op een goed gesprek en kijk uit naar onze samenwerking. Waar ik wat minder enthousiast van word, is de discussie die op dit moment oplaait over het, al dan niet, afschaffen van wooncontingenten.

Vooruit kijken in plaats van korte termijn politiek
Wooncontingenten geven aan hoeveel woningen er binnen een gemeente gebouwd mogen worden. Hier hebben de Achterhoekse gemeenten, woningcorporaties en de provincie Gelderland regionale afspraken over gemaakt. De gemeenteraden zijn allemaal akkoord gegaan met deze wooncontingenten, maar nu rijst de vraag of deze contingenten wel goed zouden zijn voor de leefbaarheid. Ik ben van mening dat we niet aan korte termijn politiek moeten doen. Niet leven in de waan van de dag, maar juist vooruit kijken en daar op anticiperen. Juist door dat te doen zorgen we gezamenlijk voor prettige, leefbare dorpen en wijken om in te wonen. En daar heeft iedereen baat bij.

Toename 65-plussers
We zien dat het aantal inwoners nu al afneemt, maar het aantal huishoudens nog licht groeit tot 2025. Daarna neemt ook het aantal huishoudens af en daarmee de vraag naar woningen. De komende decennia krijgen we door vergrijzing te maken met een relatief grote uitstroom uit gezinswoningen. Van 41% van onze huishouders is de hoofdbewoner 65 jaar of ouder. De verwachte instroom van huishoudens onder de 65 jaar neemt af. De groep huishoudens onder de 65 jaar die we nu huisvesten zal langzaam ook tot de groep 65-plussers gaan behoren, waardoor het aandeel 65-plussers verder zal toenemen. We zullen onze woningen op deze verschuiving moeten gaan aanpassen, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Verantwoord bouwen
De bevolkingsopbouw en de gevolgen hiervan voor de woningmarkt de komende jaren, maakt dat het des te belangrijker wordt om verantwoorde keuzes te maken. Niet nu in grote getalen woningen bijbouwen, omdat de markt op dit moment wat aantrekt. Het gevolg is dat de woningprijzen na 2025 enorm kelderen doordat er een overschot aan woningen bestaat. Er ontstaat leegstand en eigenaren zien hun oudedagvoorziening in rook opgaan. Niet leven in de waan van de dag, maar juist nadenken over de lange termijn en daar nu al op inspelen. We willen toch voorkomen dat we in situaties zoals Parkstad Limburg of noordoost Groningen terecht komen. Samen bouwen aan een mooie Achterhoek!

Investeren in bestaande woningen
Dat betekent dat we tot 2025 nog maar beperkt nieuwe woningen bouwen en juist moeten investeren in bestaande woningen. Ervoor zorgen dat deze woningen passen bij de eisen van deze tijd. We gooien daarmee niet de woningmarkt op slot, zoals sommigen beweren, we zorgen er nu juist voor dat de Achterhoek ook in de toekomst een goede en prettige plek om te wonen blijft. Zonder al te veel leegstand en met mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Ook op je oude dag.

Flexibel binnen lange termijn perspectief
Uiteraard ben ik van mening dat we binnen de Achterhoek flexibel moeten zijn. Flexibel omgaan met de nog nieuw te bouwen woningen en inspelen op de lokale situatie is daarbij van belang. Daarnaast vooral ook kijken naar de bestaande woningvoorraad. We kunnen, waar nodig, bijsturen op basis van volkshuisvestelijke redenen. Echter het loslaten van contingenten lijkt me nu zeker niet raadzaam en ik zou eenieder willen vragen hier vanuit een lange termijn perspectief over na te denken.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: