Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Vragen over uw huurprijs


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Ik vond deze week een envelop op mijn bureau waarop stond ‘Bestuurders Wonion’. Ik opende de envelop en vond daarin twee krantenknipsels die kopten ‘Nauwelijks hogere huur lage inkomens’ en ‘Lefier bevriest de huurprijzen’. In deze krantenknipsels zijn een aantal zinnen geel gearceerd en met een rode pen staat erop geschreven: ‘Waar blijft Wonion???’ Helaas bevatte de envelop geen afzender, waardoor ik diegene die dit gestuurd heeft, niet persoonlijk kan antwoorden. Ik wil daarom deze weblog gebruiken om in te gaan op ons huurbeleid, in de hoop dat mijn weblog diegene bereikt die mij de krantenknipsels heeft toegestuurd. Daarnaast is dit niet alleen voor hem of haar interessant, maar eigenlijk voor al onze huurders. Daarom leg ik u graag uit hoe wij omgaan met de huurprijzen.

Wij waarderen uw inbreng
Allereerst wil ik u, meneer of mevrouw die mij deze krantenknipsels heeft gestuurd, bedanken dat u met ons meedenkt en ons kritische vragen stelt. Wij horen graag de mening van onze huurders en nemen deze dan ook ten harte bij het maken van keuzes. Dat is dan ook de reden dat we goed en nauw overleg hebben gehad over de jaarlijkse huuraanpassing met huurdersvereniging WijWonen en samen tot een besluit zijn gekomen dat aansluit bij ons uitgangspunt ‘goed en betaalbaar wonen realiseren in Oude IJsselstreek’.

Wonion ontziet huishoudens met de laagste inkomens
De meneer of mevrouw die mij deze krantenknipsels heeft gestuurd en vraagt: ‘Waar blijft Wonion???’ Om maar meteen met deur in huis te vallen en antwoord te geven op uw vraag: Wonion ontziet huishoudens met de laagste inkomens. Deze groep krijgt nauwelijks een hogere huur en in sommige gevallen zelfs een huurverlaging. Ik zal dit nader toelichten.

Huurprijs in overeenstemming met kwaliteit
Wij vinden het belangrijk dat de prijs van een woning in overeenstemming is met de kwaliteit van een woning. Dat is het uitgangspunt voor ons huurbeleid, net als het realiseren van betaalbaar wonen voor mensen met een kleine portemonnee. Deze twee uitgagspunten in gedachte nemend hanteren we de volgende lijn:

  • Huishoudens met een laag inkomen (huishoudens met een in inkomen tot 34.678 euro) waarbij de huurprijs van de woning lager is dan de huurprijs die volgens ons het beste past bij de kwaliteit van een woning, krijgen een beperkte huurverhoging van 1%. Dit is gelijk aan het inflatiecijfer in Nederland;
  • Huishoudens met een laag inkomen waarbij de huurprijs van de woning wat hoger ligt dan de huurprijs die wij op dit moment vinden passen bij de kwaliteit van de woning, krijgen een huurverlaging van 0,5%. Ik kan me voorstellen dat dit de vraag oproept ‘betaal ik dan te veel?’ Nee, huurders betalen nooit te veel huur aan ons. Wonion vraagt ruim minder huur dan we mogen vragen voor een woning op basis van de woningwaardering (punten die een woning krijgt en bijbehorende huurprijs). Ik leg u graag uit hoe dit zit.

Huren aangepast om wonen betaalbaar te houden
Eind 2015 hebben wij de huurprijzen, waarvan wij vinden dat deze passen bij de kwaliteit van een woning, naar beneden bijgesteld. Dit hebben we gedaan vanwege een nieuwe wettelijke maatregel, waarmee het Rijk wil voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Dit heet passend toewijzen. Deze regel houdt in dat corporaties vanaf januari 2016 95% van de nieuwe huurders die huurtoeslag ontvangen, moeten huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag. Als gevolg van de gewijzigde Woningwet had Wonion twee keuzes: de huren niet aanpassen met als gevolg dat een deel van onze woningen niet meer bereikbaar is voor huurtoeslagontvangers óf de huren verlagen, zodat er voldoende woningen bereikbaar zijn én blijven voor mensen met een laag inkomen. Wij hebben gekeken wat er binnen onze financiële grenzen mogelijk is, om de huurprijzen bij nieuwe verhuringen te verlagen, om deze woningen bereikbaar te houden voor mensen die op ons aangewezen zijn. De huurprijs die wij bij nieuwe verhuringen vragen is bij een aantal woningen omlaag gegaan. Hebt u een laag inkomen, woont u in een dergelijke woning en is uw huurprijs nu hoger dan de huurprijs bij een nieuwe verhuring, dan  wordt uw woning per 1 juli aanstaande in huurprijs verlaagd.

Ook beperkte huurverhoging voor hogere inkomens
Op het moment dat uw huishoudinkomen hoger ligt dan 34.678 euro, is de huurverhoging iets meer dan voor mensen met een lager inkomen. Wij vinden dit rechtvaardig. Desondanks houden wij de huurverhoging dit jaar nog steeds beperkt. Zo vragen wij veel minder huurverhoging dan wij zouden mogen vragen van het Rijk. Wij kijken jaarlijks, samen het huurdersvereniging WijWonen, kritisch naar een goede balans tussen de prijskwaliteitverhouding van onze woningen, de betaalbaarheid van het wonen voor onze huurders én hetgeen wij financieel kunnen dragen.

Organisatie Wonion is ingekrompen
In één van de krantenknipsels wordt ook een passage aangestipt waarin bij een corporatie eenderde van het personeel is afgevloeid. Ik wil hier graag ook nog even op reageren. Wij hebben de afgelopen jaren flink bijgestuurd. Dit hebben we onder andere gedaan doordat ons volkshuisvestelijk vermogen flink afnam dankzij de verhuurdersheffing en andere belastingen die wij moesten gaan betalen. Om deze lastenverzwaring te kunnen dragen, zonder dat meteen op huurders te gaan verhalen, hebben wij kritisch naar onze lasten gekeken en blijven we dat continu doen. Wij (blijven) zoeken naar manieren om onze kosten terug te dringen. De afgelopen jaren zijn er al aanzienlijke besparingen gerealiseerd en wij willen onze kosten in de toekomst nog verder reduceren en beheersen, zodat we het geld van onze huurders zo goed mogelijk kunnen besteden. Wij hebben onze organisatie onder een vergrootglas gelegd en we zorgen dat we zo efficiënt mogelijk ingericht zijn. Dit heeft ertoe geleid dat we de afgelopen jaren flink ingekrompen zijn. Zo zijn we van 53 FTE net na de fusie van Parés en WischWonen tot Wonion, ingekrompen naar 39 FTE eind 2015. We blijven kijken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen werken, om het geld van huurders zo goed mogelijk te besteden.

Vragen?
Ik hoop u hiermee een beeld te hebben gegeven van hoe wij met bepaalde dingen omgaan en waarom we tot bepaalde keuzes komen. Klik hier om meer te lezen over de huuraanpassing. Hebt u hier vragen over? Laat dan gerust een reactie achter onderaan deze weblog.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: