Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
6-9-2017

Voorkomen en verhelpen overlast heeft onze aandacht


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Onlangs stond er een artikel in de Gelderlander over het besluit van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek tot het plaatsen van cameratoezicht in de Meidoornstraat in Ulft. Dit als gevolg van overlastmeldingen over geweld, intimidatie en de handel in drugs. Ons wordt regelmatig de vraag gesteld hoe wij, als eigenaar van huurwoningen, omgaan met overlastsituaties. Ik neem u graag mee in een kijkje achter de schermen. Er gebeurt namelijk veel achter de schermen, meer dan vaak zichtbaar is voor de buitenwereld.

Thuis is een plek waar je je veilig voelt
Een thuis is meer dan een huis gemaakt van stenen. Een thuis is een plek waar je je veilig voelt en waar je tot rust kunt komen. Dat beseffen wij ons maar al te goed. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen prettig kunnen wonen. Op het moment dat wij een melding van overlast krijgen, nemen we deze dan ook serieus. Hoe we met een overlastmelding omgaan, wordt bepaald door de impact van de overlastsituatie. Grofweg kunnen we overlast indelen in twee categorieën: lichte overlastsituaties en de zwaardere overlastsituaties.
 
Zelf (of met hulp) in gesprek bij lichte overlast
Bij lichte overlastsituaties, kunt u denken aan irritaties of een meningsverschil tussen buren over bijvoorbeeld de erfafscheiding, muziek die te hard staat of blaffende honden. Bij dit soort situaties vragen wij de melder van de overlast in gesprek te gaan met de veroorzaker ervan. Hierbij geven wij de melder desgewenst tips mee. Komen buren er samen niet uit, dan kunnen wij ze verder helpen met behulp van een gesprek met onze wijkconsulent of met behulp van Buurtbemiddeling. Dit zijn getrainde vrijwilligers, die onafhankelijk in het geschil staan, praten met beide partijen afzonderlijk, voordat er een gezamenlijk gesprek komt. Zij begeleiden het gesprek en zoeken samen met de overlastmelders en – veroorzakers naar oplossingen.

Zware overlast: duidelijke afspraken maken, vaak in samenwerking met instanties
Daarnaast komt het soms voor dat er melding wordt gemaakt van een zwaardere overlastsituatie. Dit kunnen behoorlijke ruzies zijn of woningverwaarlozing, onderhuur van een woning, geweldincidenten, intimidatie, drugsgebruik of drugshandel. Bij zwaardere overlastsituaties doen wij onderzoek naar de aard van de klachten en gaan wij afzonderlijk in gesprek met de melder en met diegene waar de melding over gaat. Tijdens dit gesprek luisteren we naar beide verhalen en zoeken we naar een passende oplossing. Dit kan per situatie anders zijn en is maatwerk. We maken in alle gevallen duidelijke afspraken die passen bij de situatie en we leggen deze vast in een dossier. Vaak zoeken we de samenwerking met hulpverlenende instanties. En geven wij, als de situatie daarom vraagt, bij de overlastmelder aan contact op te nemen met de politie. De politie kan de overlast dan ook zelf constateren en de veroorzaker hierop aanspreken en zo nodig strafrechtelijke maatregelen nemen om de overlast te stoppen. Wonion houdt in de gaten of de afspraken die gemaakt zijn in het eerdergenoemde gesprek, worden nagekomen. Daarbij hebben wij de hulp van bewoners nodig, want zij constateren of dit daadwerkelijk zo is of niet. In een aantal ernstige gevallen geven wij overlastgevers een gedragsaanwijzing. Dit is een gebod (een verplichting tot het doen van iets) of een verbod (verplichting tot het nalaten van iets). Komen we er uiteindelijk niet uit met de veroorzaker van de overlast, ondanks de gesprekken die zijn gevoerd en de afspraken die zijn gemaakt en weigert deze hulp, dan kunnen we als laatste redmiddel de rechter inschakelen. De rechter beslist uiteindelijk of een huurovereenkomst ontbonden wordt. Een dossier met alle klachten daarbij is noodzakelijk. Deze stap proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, omdat we het belangrijk vinden dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. We zetten deze maatregel alleen in uiterste gevallen in, wanneer alle voorgaande stappen al zijn geprobeerd.

Meidoornstraat
Aan de Meidoornstraat in Ulft zijn bij ons zowel lichte overlastmeldingen als zwaardere overlastmeldingen bekend. Lichte overlastmeldingen komen eigenlijk in iedere buurt wel eens voor. De zwaardere overlastmeldingen concentreren zich in enkele. We gaan uiterst zorgvuldig met deze meldingen om, zijn met de melders en veroorzakers in gesprek en hebben, zoals zojuist toegelicht, duidelijke afspraken gemaakt. Dit zijn geen vrijblijvende afspraken: ze liggen vast in een dossier, we monitoren de voortgang en houden vinger aan de pols om terugval of erger te voorkomen. Indien aan de orde, is de politie bij de zaak betrokken. Of dit nodig en handig is, is afhankelijk van iedere individuele situatie. Daarnaast doen we meer. Bij vermoedens van drugshandel leggen we onaangekondigde huisbezoeken af. Een andere interventie die we, in nauwe samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek, in bepaalde situaties plegen, is het helpen bij het krijgen van begeleiding voor een bewoner. Dan zorgen we ervoor dat een zorginstantie iemand begeleid en worden er strakke afspraken gemaakt in de sociale context. Deze afspraken bespreken we iedere paar maanden met de bewoner en in bijzijn van de gemeente, politie en de zorginstelling.

Hard werken aan een oplossing, maar kost soms wat tijd
Zoals ik al aangaf vinden wij het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen in hun woning, straat en wijk. Wij ondernemen actie op het moment dat er zich overlastsituaties voordoen waar bewoners zelf niet uitkomen. Een situatie is soms snel opgelost, maar er kan ook langere tijd overheen gaan voordat er verandering in de zaak komt. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt aan het oplossen van de situatie.

Meer kwetsbare mensen in een buurt door gewijzigd overheidsbeleid
Soms krijgen we wel eens de vraag waarom wij ‘zomaar’ woningen aan jan en allemaal toewijzen. Als we bepaalde mensen zouden weigeren of meer zouden spreiden, dan zou er geen probleem zijn. Zo werkt het helaas niet. Wij doen ons best om mensen zo prettig mogelijk te laten wonen in onze woningen. Daarbij kijken wij bij het verhuren van woningen al of we, waar nodig, een woningzoekende wel in een bepaalde woning moeten huisvesten. Echter is onze vrijheid daarin beperkt. Als corporatie kunnen we niet zomaar woningzoekenden weigeren als zij in aanmerking komen voor een woning. We moeten ons houden aan strikte regelgeving. Wat we nu zien gebeuren is dat steeds meer kwetsbare mensen bij elkaar in een straat of buurt wonen. Dat kunnen mensen zijn met lage inkomens, maar ook mensen die verward zijn (bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, verslaving of dementie). Door het kabinetsbeleid wonen deze mensen vaker zelfstandig, terwijl ze dat niet altijd aankunnen. En dat kan soms schrijnende situaties opleveren. Uiteraard worden er goede afspraken gemaakt met zorginstanties, maar dit is niet altijd voldoende.

Onze onverdeelde aandacht
Desalniettemin heeft het voorkomen en het verhelpen van overlastsituaties onze prioriteit. We uiten onze zorgen, samen met collega’s via onze brancheorganisatie Aedes, richting Den Haag, in de hoop dat bepaalde regelgeving aangepast wordt. We zijn kritisch bij het toewijzen van woningen aan woningzoekenden en we bieden hulp bij overlastsituaties en bij zware overlast zitten we er, vaak samen met politie, gemeente en zorgpartners, bovenop. Ik hoop dat ik u wat meer inzicht heb kunnen geven in onze werkwijze n mocht u vragen hebben, dan weet u ons te vinden.


Reacties

Beste heer Huntink, vervelend te horen dat u last heeft van deze aanhanger. Onze wijkconsulent neemt contact op met handhaving, die hiervoor verantwoordelijk is. Hartelijke groet, Harrie Kuypers
Harrie Kuypers
|
11-9-2017 11:14
Hallo.het volgende.in onze straat meidoornstr is het parkeren een probleem.nou staat er een grote aanhanger die neemt parkeerplaatsen in beslag.mijn vraag is hoelang mag die aanhanger er blijven staan.en die staat er al heel lang.aanhanger hoort bij huisnummer 3.graag een reactie hierop.
Willem huntink
|
7-9-2017 10:29
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: