Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Stil staan bij mooie resultaten


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Vorige week presenteerden wij ons jaarverslag over 2016. Wij leggen graag verantwoording af over ons reilen en zeilen. Eén van de manieren waarop wij dat doen is via het jaarverslag. We hebben er hard aan gewerkt om alle gegevens op een goede manier in het jaarverslag te verwerken. Dat was dit jaar een grotere en veeleisender klus dan andere jaren en het duurde daarom wat langer om het jaarverslag gereed te krijgen. Dit komt door de gewijzigde regelgeving in de nieuwe Woningwet. Deze vernieuwde wet zorgt ervoor dat corporaties zich moeten richten op kun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dat is iets wat ik geheel onderschrijf. Wel is het jammer dat deze vernieuwde wet een grote regeldruk met zich meebrengt. We hebben flink wat uren gestoken in de administratieve verwerking van zaken die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet, zoals de scheiding van ons sociaal vastgoed en commercieel vastgoed, de herwaardering van ons woningbezit, het aanpassen van de statuten en reglementen en ga zo maar door. Dit koste ons veel tijd en energie. Tijd en energie die we liever zouden steken in dingen waar onze huurders rechtstreeks profijt van hebben. Desalniettemin hebben we in 2016 met elkaar veel mooie resultaten behaald. En daar mogen we, zo net voor de zomervakantie, best even bij stil staan.

Merendeel woningen goedkoop of betaalbaar

Een van deze resultaten is dat ruim 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar was in 2016 (dit zijn woningen waarvan de huurprijs onder de grens ligt voor het aanvragen van huurtoeslag, waardoor de huurder hier aanspraak op kan maken). Daarnaast hebben wij in 2016 slechts en beperkte huurverhoging doorgevoerd en is zelfs bij een kwart van onze woningen de huurprijs verlaagd. Ook dit jaar zorgen we ervoor dat de huurprijs van het merendeel van onze woningen onder de grenzen voor het aanvragen van huurtoeslag ligt, zodat iedereen die aangewezen is op een sociale huurwoning, binnen afzienbare tijd een passende woning kan huren. Dit betekent dat ook dit jaar een behoorlijk aantal woningen een huurverlaging kunnen krijgen. Zijn er mensen die door financiële problemen de huur niet (geheel) kunnen betalen? Wij proberen ze te helpen door in een vroeg stadium persoonlijk contact op te nemen, vaak in samenwerking met SchuldHulpMaatje. Onze aanpak blijkt effectief. Het aantal huurders met een huurachterstand is afgenomen van 467 in 2015, naar 384 eind 2016. Daarvan hebben we met 128 huurders een betalingsregeling getroffen.

Gemiddeld energielabel B
Ook hebben we in 2016 ingezet op het energiezuiniger maken van onze woningen. Het beperken van de energielasten scheelt aanzienlijk in de woonlasten van onze huurders. Wij gaan voor een energieneutraal woningbezit in 2030. Om dit te realiseren is nieuwbouw bij ons per definitie nul-op-de-meter. Dit zijn woningen die enerzijds zeer energiezuinig zijn en anderzijds zoveel energie opwekken dat het mogelijk is om er zonder extra kosten voor energie te wonen. Er komt geen aardgas meer aan te pas. En bij het opknappen van woningen, brengen we het energielabel naar een groen energielabel. Het resultaat van onze inspanningen is dat onze woningen eind 2016 gemiddeld al een energielabel B hadden. Daar ben ik trots op. Volgens het in 2012 gesloten convenant van Aedes, met het kabinet, de Woonbond en Vastgoed Belang, hoeft dit namelijk pas in 2021 het geval te zijn.

Naar een nog duurzamere bedrijfsvoering
Naast het energiezuiniger maken van woningen, kijken we in bredere zin naar duurzaamheid. In 2016 zijn we gestart met The Natural Step, een aanpak om duurzaamheid nog meer te verankeren in onze strategie, plannen, producten en diensten. We hebben sessies belegd met onze medewerkers om hen mee te laten denken over duurzame oplossingen. Daarna zijn we ook met de gemeente Oude IJsselstreek en met aannemers om tafel te gaan, want we hebben hen hierbij nodig. Wij dagen ze uit om duurzame oplossingen te bedenken die we samen tot uitvoering kunnen brengen. Dit werken we in 2017 verder uit.

Huisvesten kwetsbare groepen & aandacht voor statushouders
Een ander huisvestingsvraagstuk waar onze aandacht in 2016 naar uit is gegaan, is het huisvesten van kwetsbare groepen. Dit zijn mensen die onze steun en aandacht bij het zoeken naar een woning nodig hebben, zoals woningzoekenden met een medische of sociale urgentie of asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. Zo hebben we afspraken gemaakt met de gemeente Oude IJsselstreek om extra statushouders te huisvesten, bovenop het aantal dat we zouden moeten huisvesten conform de afspraken met de overheid. Dit doen wij om bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan plaatsen in AZC’s, waar in 2015 en 2016 sprake van was. Daarbij blijven we bewaken dat de wachttijd voor andere woningzoekenden beperkt blijft. Daarom hebben ervoor gekozen om extra tijdelijke woningen voor statushouders te realiseren, zodat andere woningzoekenden ook in de toekomst redelijk snel een huurwoning bij Wonion kunnen vinden. Zo zijn er in 2016 in Varsseveld op twee locaties 11 tijdelijke woningen gerealiseerd voor statushouders en zijn begin dit jaar 6 tijdelijk woningen gerealiseerd in Sinderen. De voorbereidingen voor de realisatie van tijdelijke woningen voor statushouders in de Jorisschool in Terborg is in volle gang.

Jaarverslag 2016
Dit zijn slechts enkele highlights van onze resultaten in 2016. Voor meer inzicht in onze prestaties, verwijs ik u naar ons jaarverslag over 2016.

Bedankje
Alle mooie resultaten hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van onze medewerkers en partners. Graag bedank ik hen voor hun inzet het afgelopen jaar en ik blijf graag met ze werken aan goed wonen in Oude IJsselstreek. Maar nu eerst wens ik eenieder een mooie zomer en een hele fijne vakantie!


Delen via: