Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
2-3-2017

In actie voor behoud sterke Achterhoek. Hulp Rijk nodig!


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Deze maand plaatsen we de zes tijdelijke woningen op Kromkamp in Sinderen. Deze woningen geven een thuis aan statushouders: asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit is, na de gerealiseerde tijdelijke woningen aan de Emmastraat en Roggestraat in Varsseveld, de derde locatie (van de vijf locaties) waar extra woningen gerealiseerd worden, om statushouders een fijne woonplek te bieden. Wij kiezen er bewust voor om extra woningen te realiseren, zodat de wachttijd voor reguliere woningzoekende niet erg oploopt. De instroom van asielzoekers vraagt om dit soort tijdelijke oplossingen. We kiezen bewust voor tijdelijke oplossingen, omdat we als gevolg van bevolkingskrimp het inwoneraantal in de Achterhoek zien afnemen. Op termijn zien we ook het aantal huishoudens afnemen. En minder huishoudens, betekent een verminderde vraag naar woningen. De Achterhoek is op dit moment een sterke regio, waar het prettig werken, wonen en leven is. Dat willen we zo houden, daarom is het zaak om nu in actie te komen! Daar zijn we volop mee bezig, maar dat kunnen we niet alleen. De hulp van de rijksoverheid is hierbij nodig!

Vasthouden aan gezamenlijke afspraken is nu belangrijker dan ooit
In de Achterhoek hebben we in onze regionale woonvisie goede afspraken gemaakt over het inspelen op de bevolkingskrimp, door de reductie van woningbouwaantallen en een goede verdeling daarvan. Wij dragen de lasten en houden ons aan deze afspraken en voeren ze uit. Het vasthouden aan deze gezamenlijke afspraken is nu belangrijker dan ooit.

Corporaties investeren in transformatie woningvoorraad: probleem bij particulieren
Naast het verminderen van het aantal woningen in de Achterhoek staan we voor een andere uitdaging: de bestaande woningvoorraad laten aansluiten bij de toekomstige marktvraag. We zien de gezinssamenstelling veranderen, zo komen er meer kleinere gezinnen. Ook zien we het aantal 65-plussers toenemen. We zullen onze woningen op deze verschuiving moeten aanpassen. De Achterhoekse corporaties investeren vele miljoenen in deze transformatie, om leegstand en verpaupering te voorkomen. Maar 70% van de woningen in de Achterhoek is particulier bezit en daar ligt een groot probleem. Voor particulier woningbezitters is investeren vaak lastig. Gemeenten stimuleren en ondersteunen particulieren op diverse manieren, maar dat is niet genoeg. Daar heeft de regio de hulp van de Rijksoverheid bij nodig. Ruimte voor maatwerk, stimuleringsregelingen, garanties en borging.

Investerings- en sloopfonds om leegstand vastgoed te voorkomen
Daarnaast zien we leegstand ontstaan in maatschappelijk vastgoed; scholen, zorgcomplexen en kerken komen meer en meer leeg te staan, maar ook bedrijfspanden en kantoren krijgen te maken met leegstand. Als corporaties zetten we ons hard in om leegstand te voorkomen. Zoals gezegd zorgen we voor een transformatie van onze woningvoorraad, maar we kijken ook verder dan ons eigen bezit. We kijken naar mogelijkheden om leegstand in de Achterhoek zoveel mogelijk te voorkomen. Zo investeert Wonion, voor de huisvesting van statushouders en reguliere woningzoekenden, in de voormalige leegstaande Jorisschool in Terborg. Op deze manier dragen we bij aan een dynamisch stadscentrum. We investeren in een school die niet ons eigendom was, ondanks dat we zelf nog bouwgronden beschikbaar hebben. Dit doen we, omdat we onze maatschappelijke taak serieus nemen en bij willen dragen aan leefbare kernen. Zonder ingrijpen komt, naar verwachting, de komende 25 jaar meer dan 40% van het maatschappelijk vastgoed leeg te staan. Corporaties en gemeenten kunnen dit probleem echter niet alleen oplossen. Er zijn andere maatregelen nodig, sloop is vaak onvermijdelijk. Wij hebben behoefte aan een investerings- en sloopfonds. We moeten de handen ineenslaan en daar hebben we de hulp van het Rijk bij nodig.

Leegstand en verpaupering een nationaal probleem
In aanloop naar de verkiezingen hoop ik dat politieke partijen een rol voor het Rijk weggelegd zien op dit vlak en hier daadkrachtig invulling aan willen geven. Leegstand en verpaupering zijn niet alleen een Achterhoeks probleem, maar een gezamenlijk nationaal probleem. Dit vraagt om een investeringsfonds met hulp van de Rijksoverheid.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: