Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
29-10-2015

Een betrouwbare woningcorporatie?


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Is Wonion een betrouwbare woningcorporatie? Ik kan me voorstellen dat het tegenwoordig lastig is om nog vertrouwen te hebben in uw woningcorporatie. Corporaties krijgen geen goede naam door de excessen die hebben plaatsgevonden in de sector. Nu het proces rondom oud-Rochdale-bestuurder Hubert Möllenkamp loopt en feiten rondom zijn frauduleuze praktijken aan het licht komen, kijk ik met schaamrood op de kaken naar het betoog van de aanklager en het verweer van Möllenkamp daarop. Ik stoor me aan incidenten in de sector. Corporaties zijn er om kwetsbare groepen een dak boven hun hoofd te bieden. Dat is waar we dagelijks hard aan zouden moeten werken en incidenten gericht op bijvoorbeeld zelfverrijking, maken me best een beetje boos.

Wonion werkt, net als de meeste corporaties in Nederland, continu aan haar kerntaak: het goed en betaalbaar huisvesten van mensen. Om dit te doen betrekken wij onze belanghouders bij onze strategische keuzes en beleid. Daarnaast meten we onze dienstverlening en laten we diverse onafhankelijke instanties ons handelen onder de loep nemen. Met het oordeel dat uit deze bedrijfsbrede analyses komt, kunnen wij u laten zien dat Wonion een (financieel) gezonde woningcorporatie is die hard werkt aan het huisvesten van mensen met een laag inkomen of een zorgvraag. Ik vertel u graag iets meer over hoe wij ervoor zorgen dat we de juiste dingen doen.

Betaalbaar wonen veilig stellen
Om betaalbaar wonen veilig te kunnen stellen zijn betrouwbare, solide woningcorporaties nodig. Door de incidenten gedurende de afgelopen jaren zullen we bijna gaan denken dat deze niet meer bestaan. Echter geloof ik dat de meeste corporaties in Nederland nog steeds betrouwbare organisaties zijn, die goed werk verzetten. Wonion is er hier één van.

Betrekken belanghouders: de juiste dingen doen
Wij betrekken onze belanghouders bij strategische keuzes en beleid. Dit vinden wij nodig voor een goede maatschappelijke inbedding en verankering, zodat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de lokale volkshuisvestelijke opgave. Dit doen wij door regelmatig om tafel te gaan met Huurdersvereniging Wij Wonen en met gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast organiseren wij minimaal eens per jaar een bijeenkomst met belanghouders, waar naast Wij Wonen en de gemeente ook bouw-, zorg- en welzijnsinstellingen vertegenwoordigd zijn. Ook maken we periodiek prestatieafspraken met de gemeente Oude IJsselstreek en dit jaar hebben we, vooruitlopend op de Woningwet, ook huurdersvereniging Wij Wonen in een vroegtijdig stadium betrokken. De nieuwe Woningwet bepaalt dat per 2016 de lokale huurdersorganisatie betrokken moet worden bij het bepalen van de prestatieafspraken. Wij vinden het belangrijk om nu al tot gezamenlijke afspraken te komen. Wij beschouwen huurdersvereniging Wij Wonen als belangrijke partner voor de lokale sociale volkshuisvesting en we streven naar langdurig partnerschap. Juist daarom wachten we niet af om hen te betrekken, maar hebben huurders via de stem van Wij Wonen inbreng gehad in de prestatieafspraken. In deze afspraken leggen gemeente en Wonion de prestaties vast die ze gaan leveren. Wij hebben afspraken gemaakt over tal van onderwerpen, zoals het aantal woningen, woonlasten, duurzaamheid, maar ook wonen en zorg en leefbaarheid.

Toezicht goed geregeld
Om ervoor te zorgen dat we de juiste dingen doen, hebben wij dus met name nauw contact met gemeente en huurdersvereniging Wij Wonen. Daarnaast kijken wij ook of hetgeen we doen past bij wat we zouden moeten doen en of we dit goed doen. Ik vind het belangrijk dat we het geld van huurders goed besteden, dus afspraken maken met Wij Wonen en gemeente en vervolgens het toezicht goed organiseren vind ik belangrijk. Zo meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening zoals onze huurders deze ervaren. Op basis van de resultaten kijken we of bijsturen nodig is en zo houden we onze dienstverlening op peil.

Visitatie
Naast onze eigen kwaliteitsmeting, wordt Wonion eens per vier jaar gevisiteerd door een onafhankelijk bureau. Dit bureau meet onze prestaties en velt een onafhankelijk oordeel. Om tot dit oordeel te komen wordt de mening van tal belanghouders meegewogen. Onze visitatie is op dit moment volop bezig en vandaag en morgen vinden interviews plaats met vertegenwoordigers van huurdersvereniging Wij Wonen, gemeente Oude IJsselstreek (bestuurlijk en ambtelijk), zorginstellingen Azora en Estinea, samenwerkingspartners uit de bouw- en onderhoudssector, en de stuurgroep Regiovisie Wonen. Ook worden een aantal medewerkers van Wonion en onze Raad van Commissarissen bevraagd naar onze prestaties. Mede op basis van deze gesprekken en in combinatie met een groot aantal enquêtes dat is uitgezet onder tal van onze relaties komt het visitatiebureau met een eindoordeel en een advies. Dit advies kunnen wij, waar nodig, weer gebruiken om onze organisatie nog beter aan te laten sluiten bij de wens van de maatschappij.  

Beschouwd vanuit verschillende hoeken
We worden vanuit verschillende hoeken beschouwd. Zo voert onze brancheorganisatie Aedes, jaarlijks een benchmark uit, beoordeelt het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw), het ministerie en onze accountant ons. Bij al deze beoordelingen wordt niet alleen onze dienstverlening onder de loep genomen, maar het bevat een bedrijfsbrede analyse waarbij ook onze financiële situatie grondig bekeken wordt. Deze beoordelingen zijn uitgebreid en aangescherpt mede naar aanleiding van de parlementaire enquête naar woningcorporaties vorig jaar. Ik vind het jammer dat dit nodig is, want al deze analyses en controleslagen, kosten tijd en tijd is geld. Geld van huurders dat we beter anders kunnen besteden, bijvoorbeeld aan het verbeteren van woningen. Blijkbaar is het nodig. Ik doe er toch graag aan mee, om aan onze huurders te laten zien dat wij ons in blijven spannen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen of een zorgvraag.

Naar eer en geweten: een betrouwbare partner
Of Wonion een betrouwbare woningcorporatie is? Daar kan ik naar eer en geweten ‘ja’ op antwoorden. Wij zijn er om mensen die van ons afhankelijk zijn aan een woning te helpen en hen een thuis te bieden en daar gaat onze onverdeelde aandacht naar uit! We zijn én blijven een organisatie waarop u kunt vertrouwen. Ondanks de negatieve berichten die af en toe voorbij komen over misstanden in de sector, zoals nu bij het proces rondom Hubert Möllenkamp, hoop ik dat u vertrouwen blijft houden in Wonion. 


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: