Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Governance

Met Governance wordt bedoeld het stelsel van regelingen en afspraken dat moet bijdragen aan goed bestuur en toezicht.

De Governance van Wonion wordt in de eerste plaats bepaald door algemene en sectorspecifieke wet- en regelgeving.

Verder geldt voor Wonion de Governancecode Woningcorporaties (2015). Die code is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en bevat zowel principes als concrete bepalingen die bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties in acht zouden moeten nemen. Voor een compleet beeld kunt u hier de Governancecode Woningcorporaties downloaden.

Raad van Commissarissen
Tenslotte omvat de governancestructuur van Wonion de eigen statuten van Wonion en een aantal reglementen waaronder het reglement Raad van Commissarissen en het bestuursreglement. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder van Wonion en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad staat de bestuurder met raad ter zijde en fungeert als de werkgever van de bestuurder. Binnen de Raad van Commissarissen bestaan twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Auditcommissie
De auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor met betrekking tot financiële aangelegenheden. Zij neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Commissarissen. De auditcommissie richt zich met name op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de corporatie, het beleid van de corporatie ten aanzien van belasting-planning, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant, de relatie met de externe accountant en de financiering van de corporatie.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, voor wat betreft alle aspecten van het werkgeverschap van de directeur-bestuurder, waaronder diens beloning. Daarnaast adviseert de commissie tevens over de honorering en samenstelling van de Raad zelf en bereidt zij de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad voor. Ook de remuneratiecommissie neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Hieronder vindt u de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de namen van de leden en hun functies.

• De heer Ir. Paul van Waning
o Voorzitter

• Mevrouw Ingrid Canters Cremers
o Lid
o Vicevoorzitter

• De heer Drs. John Seegers RC MSc
o Lid
o Huurderscommissaris

• De heer Ir. Jan Dirk de Boer
o Lid
o Huurderscommissaris

• Mevrouw Drs. Marcia van Dooremalen RC
o Lid

Meer informatie over de Raad van Commissarissen en het bestuur
Klik hier voor het reglement van de Raad van Commissarissen
Klik hier voor de profielschets van de Raad van Commissarissen (bijlage A van het reglement)
Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (bijlage B van het reglement).
Klik hier voor het reglement Auditcommissie (bijlage C van het reglement)
Klik hier voor het reglement Selectie- en remuneratie (bijlage D van het reglement)

Klik hier voor het bestuursreglement

Achtergrondinformatie over de Raad van Commissarissen is te vinden in het jaarverslag van Wonion. Op de pagina verantwoording van het meest recente jaarverslag vindt u meer informatie.

Visitatie
Woningcorporaties zijn verplicht eens per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren en zo op een eenduidige manier verantwoording af te leggen over hun maatschappelijke prestaties. In 2015 heeft het bureau Cognitum Wonion gevisiteerd. Cognitum heeft de prestaties van Wonion als ruim voldoende tot zeer goed beoordeeld. Download hier het visitatierapport van Wonion.

Integriteit
Wonion hecht veel belang aan het integer handelen van haar organisatie. Wonion heeft daarom een integriteitsbeleid. Onderdeel daarvan is het Klokkenluidersreglement en de Integriteitscode.
U kunt hier de notitie integriteitcode en de regeling melding misstanden downloaden.

<<terug