Bestuur & toezicht

Wonion heeft als rechtsvorm een stichting. In de statuten is de bestuurlijke inrichting van de stichting bepaald. 

Bestuur

Bij Wonion werken 45 mensen, verdeeld over de afdelingen Wonen, Bedrijfsvoering, Staf en Vastgoed. De directeur-bestuurder is Gerrolt Ooijman. In de statuten worden de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur beschreven. Ook staat erin welke voorgenomen besluiten de directeur-bestuurder ter goedkeuring moet voorleggen aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is benoemd op basis van een profielschets. Bekijk hier de organisatiestructuur van Wonion. 
 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Wonion houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Daarnaast beschikt de Raad over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. De Raad van Commissarissen van Wonion heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld, elk bestaand uit twee leden van de Raad.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen, waarvan twee leden zijn benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie Wij Wonen:

  • Harry Minkhorst: huurderscommissaris, voorzitter van de RvC en lid van de remuneratiecommissie
  • Jan Dirk de Boer: huurderscommissaris en vicevoorzitter van de RvC
  • Hilde Hooijman, voorzitter van de remuneratiecommissie
  • Jeroen Jorna, voorzitter van de auditcommissie
  • Erwin van der Krabben, lid van de auditcommissie

Namens de Raad van Commissarissen hebben Harry Minkhorst en Jan Dirk de Boer regelmatig contact met Huurdersvereniging Wij Wonen en Hilde Hooijman en Jan Dirk de Boer met de leden van de Ondernemingsraad.

Profiel, honorering en rooster van aftreden

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor haar leden opgesteld. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen, de voorzitter en de Raad als geheel aan moeten voldoen. De samenstelling, honorering en het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen leest u hier.

xxx

V.l.n.r.: Harry Minkhorst, Jan Dirk de Boer, Hilde Hooijman, Erwin van der Krabben en Jeroen Jorna           

Governance

De Governancecode woningcorporaties 2020  is ingedeeld in 5 principes die leidend zijn voor alle bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Het is voor de leden van Aedes en de VTW verplicht de code te volgen. Wonion voldoet geheel aan de code.
 
 De governancestructuur bij Wonion ligt vast in de volgende stukken:

Bod naar gemeente Oude IJsselstreek en Prestatieafspraken

Corporaties dienen een Bod uit te brengen op de maatschappelijke opgave die is opgenomen in de lokale woonvisie van elke gemeente waarin zij werkzaam zijn. Het bod van Wonion aan de gemeente vindt u hier.

Daarnaast leggen de gemeente Oude IJsselstreek, Huurdersvereniging Wij Wonen en Wonion de ambities voor de sociale huursector in de gemeente Oude IJsselstreek met elkaar vast in de zogenaamde Prestatieafspraken. De drie partijen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.

De prestatieafspraken voor 2018 zijn nader uitgewerkt in de volgende thema’s:
1. Huisvesten
2. Woningen, nieuwbouw en transformatie
3. Woonlasten- en armoedebeleid
4. Duurzaamheid
5. Wonen en zorg
6. Leefbaarheid
7. Samenwerking
 

Integriteitscode en Meldingsregeling vermoeden misstanden

Wonion hecht veel belang aan het integer handelen van haar medewerkers. Wonion beschikt daarom over een integriteitsbeleid. Onderdeel van de Integriteitscode is de regeling “omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending”. Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. Deze regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht. De medewerker hoeft niet bang te zijn voor sancties.
 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Heeft u het idee dat medewerkers, managers of andere werknemers van Wonion niet correct handelen, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit woningcorporaties via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Het gaat dan om meldingen over de hierboven genoemde afspraken. U kunt hier niet terecht voor klachten die u gewoon kunt indienen bij de corporatie, de regionale geschillencommissie of de huurcommissie.