Nieuwe bestuurder woningcorporatie Wonion

Gerrolt Ooijman is per 1 januari 2019 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder bij woningcorporatie Wonion. Hij volgt Harrie Kuypers op die eind 2018 afscheid nam van de Achterhoekse corporatie om met vroegpensioen te gaan.  De Raad van Commissarissen van Wonion heeft na een uitgebreide procedure gekozen voor Gerrolt Ooijman als nieuwe opvolger en heeft er vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om sturing te geven aan de organisatie en haar te helpen haar ambities te realiseren.

Zorgvuldige wervingsprocedure

De zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder voor Wonion is voor de zomer van 2018 gestart. ‘Wij hebben ervoor gekozen de vacature zowel intern als extern breed uit te zetten. Daarbij hebben we een bureau geselecteerd met veel ervaring in het werven en selecteren van bestuurders en directeuren’, vertelt Paul van Waning, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wonion. Dit bureau begeleidde de Raad van Commissarissen bij hun zoektocht naar de juiste opvolger voor Kuypers.  Van Waning vervolgt: ‘Om een goed beeld te krijgen van het gewenste profiel van de nieuwe bestuurder is er een omgevingsanalyse gemaakt, waarin de ontwikkelingen worden geschetst waar Wonion naar verwachting de komende jaren mee te maken zal krijgen, ook zijn er diverse gesprekken gevoerd binnen de organisatie, maar ook met stakeholders. Deze informatie heeft geleid tot een duidelijke profielschets, aan de hand waarvan gezocht kon worden naar een nieuwe directeur-bestuurder’.
 

Verbindende en samenwerkingsgerichte bestuurder voor duurzame en innovatie corporatie

Naast het inspelen op alle veranderingen binnen de volkshuisvestingssector staat Wonion de komende jaren voor een aantal andere belangrijke opgaven, zoals het verder transformeren van de woningvoorraad en daarbij inspelen op de ontgroening, vergrijzing en krimp in de Achterhoek. Daarbij is het op innovatieve wijze invulling geven aan de hoge ambities, onder andere op het gebied van duurzaamheid en ketengericht samenwerken, een belangrijk thema. Er zijn veel reacties gekomen op de vacature voor directeur-bestuurder bij de woningcorporatie, waarna gesprekken zijn gevoerd met circa 20 kandidaten. Van Waning: ‘Na een uitgebreide selectieprocedure, waar ook het afnemen van diverse assessments onderdeel vanuit maakte, is uiteindelijk Ooijman als beste kandidaat uit de bus gekomen’. Hij is geen onbekende van de corporatie. Hij werkt er al wat jaren als manager Strategie & Vastgoed. ‘We zochten een verbindende en samenwerkingsgerichte bestuurder en we hebben er vertrouwen in dit te hebben gevonden in de heer Ooijman’, aldus Paul van Waning.
 

Ooijman: versterken relaties met samenwerkingspartners om ambitie te kunnen waarmaken

Gerrolt Ooijman (53 jaar) werkt al enige tijd voor de Achterhoekse corporatie. In 1998 begon hij als manager Exploitatie bij Parès, één van de twee fusiepartners waaruit Wonion in 2008 is ontstaan. Hij was daar verantwoordelijk voor de afdelingen Wonen en Vastgoed. Sinds de fusie is hij bij Wonion werkzaam als manager Strategie en later als manager Strategie & Vastgoed. Hij kent Wonion, haar werkgebied en de opgaven waar de organisatie voor staat goed. Gerrolt Ooijman heeft vanuit een bouwkundige en bedrijfskundige achtergrond veel ervaring in de vastgoedwereld en volkshuisvesting. Hij vertelt: ‘Ik zet mijn kennis en kunde graag in om de ambitie van Wonion waar te maken: prettig wonen in een duurzame woning en woonomgeving. Hij vervolgt: ‘Hier maken we ons als Wonion hard voor en ik ga de komende tijd nóg meer inzetten op het luisteren naar de wensen en behoeften van onze huurders en het versterken van de relaties met samenwerkingspartners in de regio, waaronder gemeente, zorgorganisaties en andere stakeholders. Dit is belangrijk én nodig om vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften de juiste keuzes te kunnen blijven maken'.