Met gezamenlijke prioriteiten werken aan sociale volkshuisvesting in gemeente Oude IJsselstreek

Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en huurdersvereniging Wij Wonen maken afspraken met elkaar voor de invulling van de lokale sociale volkshuisvesting. Dit doen zij jaarlijks in de vorm van prestatieafspraken. De partijen zien elkaar als belangrijke partners om samen te zorgen dat het prettig wonen is in de gemeente Oude IJsselstreek. Gezamenlijke prioriteiten stellen helpt hierbij. De partijen gaan met regelmaat om tafel, weten elkaar goed te vinden en onderstrepen het belang van samenwerken.

Met de vaststelling van de prestatieafspraken stelden de drie partijen ook drie gezamenlijke prioriteiten vast. De partijen bundelen hun krachten onder meer op de volgende vlakken: de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen, prettige wonen in de wijk en verduurzaming en circulariteit.


Beschikbaarheid en betaalbaarheid sociale huurwoningen

Met de prioritering van beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen onderstrepen partijen het belang dat zij hechten aan passende huisvesting in gemeente Oude IJsselstreek. Gerrolt Ooijman, directeur – bestuurder Wonion licht toe: “Iedereen verdient een passend en betaalbaar dak boven het hoofd. Wij blijven ons daarom onverminderd inzetten voor het tijdig huisvesten van mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. We spelen met planningen in op de woonbehoefte op de lange termijn, maar ook op de vraag die speelt op korte termijn. De grootste aandacht gaat hierbij uit naar mensen in een kwetsbare positie.”
Ook de gemeente hecht hier belang aan: “Wonion reageert op de huidige toenemende woningvraag en voert een aantal projecten eerder uit dan gepland. Daar zijn wij vanzelfsprekend zeer blij mee, omdat we er samen naar streven dat iedereen in onze gemeente prettig kan wonen.” aldus wethouder Ben Hiddinga van gemeente Oude IJsselstreek.


Prettig wonen

De gezamenlijke prioriteiten richten zich ook op prettig wonen. Wonion, de gemeente en Wij Wonen zetten in op leefbare wijken (of buurten). Mensen met een zorgvraag wonen langer dan voorheen zelfstandig. Er is daarom extra aandacht voor de uitstroom van beschermd wonen en er wordt extra ingezet op de samenwerking met politie en hulpverlenende instanties als het gaat om verwarde personen. Ook de woonvraag van ouderen verandert. Om ouderen hierin meer te faciliteren start de wooncorporatie de pilot Zlimthuis in Gendringen. Dit betreft een pakket voorzieningen die het zelfstandig wonen vergemakkelijken.


Duurzaamheid verder brengen

Wonion investeert in zeer energiezuinige woningen. Hiermee blijft wonen voor huurders nu en in de toekomst betaalbaar én het wooncomfort neemt toe. Wonion richt zich nog sterker op de informatievoorziening op het gebied van verduurzaming en wil nóg meer doen dan het energiezuinig maken van haar woningen. De stappen van ‘The Natural step' helpen in het verder brengen van duurzaamheid. Met dit uitgangspunt worden de eerste stappen op het gebied van circulariteit uitgezet.


Vaststelling prestatieafspraken voor 2020

Onlangs zijn de prioriteiten voor de sociale volkshuisvesting vastgesteld als onderdeel van de prestatieafspraken 2020. Ton Menke, voorzitter van huurdersvereniging Wij Wonen: “Door een structurele overlegcyclus is huurdersvereniging Wij Wonen goed betrokken bij het maken van prestatieafspraken. Dit maakt het voor ons mogelijk om de stem van huurders te laten horen.” Huurdervereniging Wij Wonen speelde een belangrijke rol in de prioritering.

Meer weten?

Meer weten over de afspraken die wij maakten? De prestatieafspraken leest u hier.

Bestuurder Gerrolt Ooijman van Wonion, wethouder van Oude IJsselstreek Ben Hiddinga en Ton Menke, voorzitter van huurdersvereniging Wij Wonen tekenden onlangs de prestatieafspraken voor 2020.