Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion

Circulaire straat: een voorbeeld van de Achterhoekse aanpak

Vorige week bezocht minister Carola Schouten de Achterhoek en bezocht onder andere Kramp in Varsseveld. We kregen als regio complimenten over onze Regio Deal, onze hands-on mentaliteit en de goede initiatieven die we ontplooien. Ik vind het mooi dit te horen, want we zijn als regio ambitieus op vele vlakken. Nu is het onze taak om de ambities van de Achterhoek te vertalen naar concrete projecten om daadwerkelijk invulling te geven aan de miljoenen die vanuit Den Haag beschikbaar worden gesteld aan de Achterhoek. Ik mag daar als bestuurder van Wonion een rol in vervullen en dat doe ik met veel plezier. Hoe? Daar vertel ik graag meer over.

Achterhoek: een geweldige plek, maar…

De Achterhoek is een geweldige plek om te wonen en te werken: het is er groen, er is veel ruimte, de gemeenschapszin is hoog, er staan geen files, er zijn goede mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen, de zorg is goed en het cultureel aanbod is op orde. De Achterhoek is daarnaast een economisch krachtige en sterk innovatieve regio, met veel gespecialiseerde maakbedrijven. Er heerst van oudsher een samenwerkingscultuur, zowel bij inwoners als bij maatschappelijke partners. Toch staan we voor een grote opgave, om ervoor te zorgen dat de Achterhoek een sterke en vitale regio blijft!

We staan voor een grote opgave in de Achterhoek

De beroepsbevolking in de Achterhoek neemt sneller af dan elders (-12% tot 2030), waardoor er een toenemend tekort aan personeel is. De Achterhoek moet dus de inzetbaarheid van het tot nu toe onbenutte arbeidspotentieel vergroten, arbeidskrachten van buiten de regio aantrekken en er tegelijkertijd voor zorgen dat zoveel mogelijk jonge Achterhoekers hier willen blijven of terugkeren na hun studie. Daarvoor zijn onder andere aantrekkelijke, verduurzaamde woningen nodig, een passend voorzieningenniveau, leefbare kernen en een uitstekende bereikbaarheid via weg en spoor. Daarnaast voldoet de huidige woningvoorraad in de Achterhoek niet aan de toekomstige vraag. Investeren in de broodnodige kwaliteitsverhoging en duurzaamheid vraagt, zowel voor particulieren als voor ons als woningcorporaties, een enorme extra (financiĆ«le) inspanning. Naast het investeren in extra kwaliteit en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is beperkt nieuwbouw nodig. We zien nu nog een lichte huishoudensgroei, welke over tien jaar wellicht omslaat in een daling. Op dit moment is er een tekort aan woningen, terwijl er op langere termijn naar verwachting minder woningen nodig zijn. Dit vraagt om een samenhangende aanpak. De Achterhoekse aanpak is verwoord in de regiodeal en het is mooi om te zien dat het Rijk de vraagstukken die voorliggen erkent en daar zelfs 20 miljoen euro aan wil bijdragen naast de vele miljoenen euro’s die we zelf als regio investeren.

Vanuit thematafel werken aan een circulaire economie

Duidelijk is dat deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, maar zeker ook financiers, bouwers en eigenaar-bewoners. En daarom werken we binnen de Achterhoek intensief samen aan deze vraagstukken middels zogenoemde ‘thematafels’. Aan deze thematafels werken we concrete projecten uit die allen tezamen onderdeel zijn van het werken aan de eerdergenoemde opgave. Ik mag daar als bestuurder van Wonion aan bijdragen en heb een actieve rol aan de thematafel ‘Circulaire economie & energietransitie’. We zijn onder andere voortvarend bezig met projecten die een bijdrage leveren aan de circulaire economie: een duurzame economie waarin geen afval bestaan en waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Aantal mooie initiatieven: circulaire straat & circulair renoveren

Zelf heeft Wonion al een aantal mooie initiatieven in voorbereiding, zoals een circulaire straat: de herontwikkeling van de Heuvelstraat in Silvolde waarbij we verouderde woningen gaan slopen en deze materialen gaan hergebruiken voor de bouw van nieuwe, duurzame woningen: nul-op-de-energiemeter woningen die aansluiten bij de marktvraag van de toekomst. Een ander initiatief dat we voorbereiden is het circulair renoveren van woningen en ook zoeken we naar mogelijkheden voor het realiseren van een solarpark.

Samenwerken nodig om te bouwen aan sterke en vitale Achterhoek

Voor een sterke en vitale Achterhoek moeten we samenwerken en hebben we nieuwe oplossingen nodig. We dagen andere organisaties dan ook uit om samen met ons vanuit de thematafel ‘Circulaire economie & energietransitie’ verder invulling te geven aan circulaire oplossingen voor duurzaam vastgoed. Mij levert deze samenwerking vanuit de thematafel ‘Circulaire economie & energietransitie’ al veel energie op! Nu gaan we aan de slag om de projecten te realiseren die deze energie gaan leveren!

Frontis B.V. | 12-3-2019 16:02:08 | 1 Reacties

Reacties

freek
Het heeft niet alleen met woningen maar bovenal met de juiste match te maken, baan, ervaring, opleiding, binding.

Daar zit een grote uitdaging.
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/achterhoek-wil-27-000-arbeidskrachten-naar-regio-trekken~a572f3ee/
13-3-2019 10:48:20
 
 Security code