Als nieuwe bestuurder Wonion in gesprek met omgeving

De jaarwisseling was voor mij dit jaar een bijzonder moment. Bijzonder, omdat ik per 1 januari 2019 Harrie Kuypers opvolg als directeur-bestuurder bij Wonion. Vanaf nu mag ik vanuit deze rol bijdragen aan de sociale volkshuisvesting in de gemeente Oude IJsselstreek en de Achterhoek. Een mooie uitdaging! Ik ben geen onbekende van Wonion en ook niet voor veel samenwerkingspartners. Kennen wij elkaar nog niet? In deze eerste weblog die ik schrijf als directeur-bestuurder, stel ik mijzelf graag nader aan u voor en sta ik (kort) stil bij de koers die Wonion de komende jaren gaat varen.

Geen onbekende

Zoals gezegd ben ik geen onbekende van Wonion. Ik trad in 1998 als manager Exploitatie in dienst bij Parès, één van de twee fusiepartners waaruit Wonion in 2008 is ontstaan. Daar was ik verantwoordelijk voor de afdelingen Wonen en Vastgoed. Sinds de fusie ben ik bij Wonion werkzaam als manager Strategie en later als manager Strategie & Vastgoed. Ik ken het werkgebied en de opgaven waar Wonion voor staat goed. Vanuit mijn bouwkundige en bedrijfskundige achtergrond heb ik veel ervaring opgedaan in de vastgoedwereld en volkshuisvesting en ik zet deze kennis en kunde graag in om de ambitie van Wonion waar te maken: prettig wonen in een duurzame woning en woonomgeving.


Doorgaan op ingeslagen weg

Wonion heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzaam wonen. Dit blijven we doen en deze lijn zetten we verder door. Ik vind het belangrijk dat we onze woningen afstemmen op de wensen van huidige en toekomstige generaties en dat we dit doen met oog voor mens en milieu. Hierbij kijken we niet alleen naar de (toekomstige) kwaliteit van ons eigen woningbezit, maar ook naar de bijdragen die we kunnen leveren aan de inzet van bestaand vastgoed in de gemeente Oude IJsselstreek. Hiermee kunnen wij de leefbaarheid in deze gemeente met een duurzaam gebruik van bestaande middelen bevorderen.


Duurzaam wonen

Onze inzet op duurzaam wonen gaan we nog verder uitbouwen. Zo zijn we ooit gestart met de bouw van energieneutrale woningen in de Bomenbuurt in Ulft, gingen we daarna een stap verder met de bouw van nul-op-de-energiemeter woningen aan DRU-laan in Ulft en zijn we inmiddels zover dat we nog een stap verder gaan door in de Heuvelstraat in Silvolde verouderde woningen te slopen en de nieuw te bouwen woningen circulair te bouwen. Circulair betekent dat we gebruik maken van een gesloten kringloop: we hergebruiken materialen. Dit vraagt om een andere denk- en werkwijze, niet alleen bij ons, maar ook bij onze partners. Onze inzet op duurzaam wonen doen we niet alleen om de milieubelasting te beperken en daarmee als maatschappelijke organisatie een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar vooral ook omdat duurzame woningen leiden tot betaalbare woonlasten en comfortverbetering voor onze huurders. Onze huurders moeten er baat bij hebben. Dit is én blijft ons uitgangspunt.


In gesprek met onze huurders

Een prettige woning en een fijne woonomgeving is voor de meeste mensen erg belangrijk. Wonen vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. Met dit besef in mijn achterhoofd vind ik het belangrijk dat we de (woon)wensen van onze huurders kennen en dit meenemen in ons beleid en onze planvorming. Daarom gaan we graag in gesprek met onze huurders. In 2018 hebben wij aan onze huurders gevraagd of zij wilden meepraten over bepaalde onderwerpen en in welke vorm. De respons was hoog: ongeveer éénderde van onze huurders heeft gereageerd. Daar ben ik heel blij mee. De komende tijd gaan we, met behulp van de antwoorden die we hebben gekregen, aan de slag met het opzetten van een goede werkwijze om met onze huurders in gesprek te treden over diverse onderwerpen.


Nauwe samenwerking met partners

We gaan niet alleen in gesprek met onze huurders, ook met onze partners. Om goed in te kunnen spelen op de opgaven binnen de Achterhoekse woningmarkt, is nauwe samenwerking met diverse partners van groot belang. Vanuit mijn vorige functie als manager Strategie & Vastgoed, was ik al jaren betrokken bij de strategie van Wonion en de manier waarop we de verbinding zoeken met onze omgeving. Vanuit mijn rol als directeur-bestuurder kan ik nóg meer bijdragen aan een sterke samenwerking met onze partners in de Achterhoek om zo de lokale en regionale opgaven waar we voor staan met elkaar te kunnen waarmaken. Zo neem ik vanuit de Achterhoekse corporaties deel aan de thematafel circulaire economie & energietransitie. Dit is één van de bestuurlijke Thematafels die verantwoordelijk is voor een bijdrage aan de Achterhoek Agenda2030 en de uitvoering ervan. Naast onze bijdrage aan deze thematafel, gaan we vanuit Wonion ook regelmatig met onze partners in gesprek en dit bouw ik de komende tijd graag verder uit. Het versterken van de relatie met gemeente, zorgorganisaties en andere stakeholders is belangrijk én nodig om vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften de juiste keuzes te kunnen blijven maken.


Aanscherpen meerjarenstrategie

De komende tijd richt ik mij op het actualiseren en aanscherpen van onze meerjarenstrategie. Om tot deze aanscherping te komen, ga ik in gesprek in de organisatie en daarbuiten en haal ik wensen en behoeften op. Ik zal u meenemen in dit proces via deze weblog. Ook zal ik via deze weblog met u delen wat me zoal bezig houdt. En wilt u hierop reageren? Dat kan via het reactieformulier onderaan deze pagina.


Tot ziens!

Ik ga met veel plezier voortvarend aan de slag met het besturen van Wonion en ik zeg voor nu: heel graag tot ziens!

Frontis B.V. | 7-1-2019 16:06:34 | 0 Reacties

Reacties

Dit bericht heeft geen reacties.
 Security code