Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
3-2-2016

Visitatiecommissie onder indruk prestaties Wonion

Een onafhankelijke commissie heeft Wonion doorgelicht en onze prestaties onder de loep genomen en beoordeeld. De uitkomst is lovend: “De visitatiecommissie is onder de indruk van de prestaties van Wonion op eigenlijk alle onderdelen die binnen de visitatiemethodiek beoordeeld worden.” Wij worden door deze onafhankelijke commissie beschreven als een goed functionerende, financieel gezonde en vernieuwende corporatie met een zichtbaar kloppend sociaal hart. In het onderzoek van de visitatiecommissie zijn huurders en belangrijke samenwerkingspartners, zoals gemeente Oude IJsselstreek, huurdersvereniging Wij Wonen, een selectie van bouwbedrijven en een zorgpartij, gevraagd de prestaties van de corporatie te beoordelen. Wonion wordt gekenschetst als een vooruitstrevende en innovatieve partner die zeer betrokken is bij ontwikkelingen in het werkgebied. Ook heeft de commissie gesproken met het intern toezichtsorgaan,  de OR en medewerkers van Wonion om haar bevindingen te toetsen.

Belanghebbenden zeer tevreden over prestaties Wonion
Woningcorporaties zijn verplicht om hun prestaties eenmaal in de vier jaar door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen. Deze beoordeling wordt ook wel een maatschappelijke visitatie genoemd, omdat wordt gekeken naar de bijdrage van de corporatie aan de samenleving in het algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion, vertelt: “Wij zien deze visitatie als een kans om onze dienstverlening nog meer te laten aansluiten bij de behoeften uit de samenleving.” De prestaties van Wonion zijn onder de loep genomen en beoordeeld over de jaren 2010 – 2014. Belanghebbenden zijn zonder uitzondering zeer tevreden over de rol die Wonion inneemt in het werkgebied en de prestaties die geleverd worden. Geroemd wordt de inzet van Wonion op het gebied van energie en duurzaamheid en het innovatieve karakter dat de corporatie daarbij tentoon spreid. Wonion is financieel gezond, niet rijk en wil dat ook niet zijn. Het vermogen zit in haar woningbezit. De corporatie uit Ulft excelleert bij governance met betrekking tot de besturing. Belanghouders zien Wonion als vooruitstrevend en benaderbaar. Als kritische noot geven zij mee dat het tempo van Wonion na het maken van afspraken wat omhoog kan.

Wonion scoort boven gemiddeld op duurzaamheid & betaalbaarheid
Een aantal prestaties springt boven het gemiddelde uit en vertalen zich in relatief hoge cijfers. Het gaat dan met name om de aandacht voor duurzaamheid en het verbeteren van het woningbezit met als doel goed en betaalbaar wonen te realiseren. Kuypers: “Wij vinden het belangrijk dat onze woningen kwalitatief goed en betaalbaar zijn en dat onze woningvoorraad aansluit bij de toekomstige marktvraag. We investeren in verschillende projecten om onze woningen aan te passen. Een voorbeeld hiervan is de wijkvernieuwing van de Vogelbuurt in Ulft.” Deze wijk uit de jaren 60 voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Wij hebben daar woningen gesloopt en nieuwe woningen terug gebouwd, woningen (ingrijpend) gerenoveerd en groot onderhoud gepleegd aan woningen. Andere voorbeelden waar Wonion een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van wijken en dorpskernen door woningen te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren, multifunctionele accommodaties te realiseren en een gemeenschapshuis zijn: De Lichtenberg in Silvolde, de Rietborgh in Terborg, het centrum van Terborg en het centrum van Varsseveld. Deze prestaties overtreffen in de ogen van de visitatiecommissie de opgave. Kuypers: “Ook investeren we fors in het energiezuiniger maken van onze woningvoorraad. Van 2010 tot 2014 hebben we 364 nieuwe woningen gebouwd, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema was. We gaan voor betaalbare woonlasten voor onze huurders en daarom bouwen we zelfs energieneutraal (Bomenbuurt in Ulft) en hebben we in 2015 de eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd (DRU-Laan in Ulft).” De afgelopen jaren (2010 t/m 2014) heeft Wonion 106.420.000 euro geïnvesteerd in vastgoed.

Koploper wat betreft huisvesten statushouders
Ook heeft Wonion complimenten gekregen voor haar inspanningen op het vlak van het huisvesten van statushouders. Volgens de visitatiecommissie behoort Wonion tot de koplopers wat betreft het huisvesten van statushouders. Het advies van de visitatiecommissie richting Wonion en gemeenten is om te kijken of en hoe de toename van het aantal statushouders kansen biedt om de bevolkingskrimp in de Achterhoek tegen te gaan of af te remmen. Kuypers is blij met deze complimenten, maar vindt de prestaties van Wonion zelf niet bijzonder, hij licht toe: “Wij hebben aandacht voor kwetsbare groepen. We bieden hen een helpende hand. Statushouders behoren tot deze groep mensen.” Wonion blijft zich inzetten om statushouders een dak boven hun hoofd te bieden en blijft daarnaast uiteraard aandacht houden voor alle andere woningzoekenden. Kuypers: “De wachttijd voor een sociale huurwoning in Oude IJsselstreek is beperkt en daarnaast blijven wij zoeken naar oplossingen om deze wachttijd beperkt te houden, zodat wij iedereen die van ons afhankelijk is redelijk snel aan een woning kunnen helpen.” In aansluiting op het advies van de visitatiecommissie ziet Wonion de toestroom van asielzoekers als een kans. Kuypers licht toe: “De bevolking in de Achterhoek daalt en de toestroom van asielzoekers geeft de Achterhoek een impuls. Een impuls voor de economie en bijvoorbeeld voor scholen. Denk aan kinderen die hier naar school toe gaan. Als gevolg daarvan hebben zij wellicht weer bestaansrecht in een gebied met een afnemende bevolking.”

Financieel gezond en bedrijfslasten enorm verlaagd
De visitatiecommissie heeft ook het financiële plaatje van Wonion onder de loep genomen en is zeer te spreken over onze doelmatigheid en de inzet van ons vermogen. De visitatiecommissie beoordeeld dit met een 8,0. Dit heeft onder andere te maken met de manier waarop Wonion bezig is geweest (en nog steeds is) om het niveau van de bedrijfslasten te verlagen. Kuypers licht toe: “Wonion is enkele jaren geleden een intensieve samenwerking gestart met collega corporaties Sité Woondiensten uit Doetinchem en ProWonen uit Borculo met als doel processen efficiënter en effectiever te kunnen inrichten om de bedrijfslasten naar beneden te kunnen brengen en de kwaliteit voor klanten in stand te kunnen houden. Dit heeft onder andere geleid tot uitwisseling van personeel, het komen tot gezamenlijk beleid voor verschillende onderwerpen, het gezamenlijk aanbieden van zonnepanelen, het realiseren van gezamenlijke automatisering en gezamenlijke inkoop en plaatsing van badkamers, keukens en sanitair.” Het laatste voorbeeld levert Wonion een besparing van circa 200.000 euro per jaar op. Kuypers vervolgt: “In samenhang met keuzes vanuit de samenwerking willen we komen tot een afslanking van de organisatie. De afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet. Zo hadden we nog 53 FTE in 2010 en zijn we eind 2015 zijn al onder de 39 FTE uitgekomen. Bij deze afslanking van de organisatie is onze kwaliteit van dienstverlening op peil gebleven.” De visitatiecommissie vindt deze samenwerking tussen de drie corporaties uniek en getuigen van visie en van moed. Diepgang in de samenwerking is indrukwekkend en levert kostenbesparing en meer kwaliteit op, aldus de visitatiecommissie.

Visitatierapport basis voor toekomst
Het visitatierapport dient als basis voor de toekomst. Kuypers: “Wij gebruiken de aanbevelingen in het visitatierapport als basis voor de toekomst. Deze aanbevelingen zijn een kans om onze organisatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.”

Klik hier om naar het visitatierapport van Wonion te gaan.