Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Gevolgen van het regeerakkoord Rutte III voor huurders

Het kabinet presenteerde dinsdag 10 oktober 2017 zijn regeerakkoord. Onderdeel van het regeerakkoord zijn maatregelen voor de huurwoningmarkt. Het is uiteraard afwachten of en hoe deze maatregelen uiteindelijk vorm krijgen in beleid, maar er zijn een aantal zaken die de woningmarkt raken. Als verhuurder geven wij u graag informatie over deze belangrijkste voorgenomen maatregelen die van belang zijn voor u als huurder.

Huurtoeslag

Het nieuwe kabinet schrapt de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Dat voorkomt dat mensen ineens een belangrijke toeslag verliezen als ze één euro te veel gaan verdienen. Gerrolt Ooijman, manager Strategie & Vastgoed bij Wonion reageert hierop: ‘Het is even afwachten hoe de uitwerking van deze maatregel er precies uit gaat zien, maar het klinkt als een goede maatregel die positief kan uitpakken voor onze huurders. Een groot deel van onze huurders is aangewezen op huurtoeslag. Ook als je net iets meer verdient dan de voormalige harde grens’. Daarentegen krijgen huurders minder huurtoeslag, omdat deze niet meer wordt gekoppeld aan de koopkrachtontwikkeling, maar aan de huurprijsontwikkeling.

Verhuurdersheffing
Enkele jaren terug is door het kabinet de verhuurdersheffing ingevoerd. Dit is een maatregel van de overheid die inhoudt dat corporaties een bedrag van 1,7 miljard euro aan de overheid moeten betalen. Deze heffing betekende voor Wonion een bedrag van 2,3 miljoen euro per jaar in 2016 en loopt op naar bijna 3 miljoen euro per jaar in 2021. Dit is veel geld. Het kabinet houdt de verhuurdersheffing aan, maar is overeengekomen corporaties die investeren in verduurzaming, een korting te geven op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hiervoor 100 miljoen per jaar vanaf 2021. Uiteindelijk zorgt deze aftrek voor een verhuurdersheffing van 1,6 miljard euro (in plaats van de 1,7 miljard euro) die opgehoest moet worden door corporaties. Ooijman: ‘Wij zijn niet blij met de verhuurdersheffing, maar realiseren ons dat deze niet teruggedraaid zal worden. Dit geld zou ingezet kunnen en moeten worden om maatregelen te nemen waarmee de noodzakelijke krimp en transformatie van het woningbezit wordt gerealiseerd. Daarmee blijft het geld van huurders ook beschikbaar voor deze doelgroep’.

Woningbouw
Het kabinet wil afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie waar dat noodzakelijk is en tegelijkertijd regionaal maatwerk mogelijk maken in regio’s met demografische krimp en leegstand. Ooijman: ‘Dit mogelijk maken van regionaal maatwerk zou op meer regelgeving van toepassing moeten zijn. Juist om tegemoet te komen aan de opgave van krimpregio’s, zoals de Achterhoek. Als Achterhoekse corporaties hebben we samen met de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland, goede, regionale afspraken gemaakt om (langdurige) leegstand van woningen zoveel mogelijk te beperken’. Hij vervolgt: ‘Dit doen we door afspraken te maken over een vermindering van de bouwopgave, door onze woningen aan te passen aan de (toekomstige) marktvraag, door te investeren in duurzame woningen, door (leegstaand) vastgoed een nieuwe bestemming te geven en door te slopen. In het regeerakkoord is aandacht voor krimpregio’s, maar dit zou nog meer uitwerking mogen krijgen. De opgave in krimpregio’s is dusdanig anders dan in de Randstedelijke gebieden, dat regelruimte noodzakelijk is’.

Verduurzaming
Op het gebied van verduurzaming komt het kabinet met een korting op de eerder genoemde verhuurdersheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparingen. Ooijman: ‘Zoals gezegd vinden wij het belangrijk dat het geld van huurders beschikbaar blijft voor de doelgroep en daarmee dus dat elke bijdrage vanuit de verhuurdersheffing dat ten goede komt aan onze huurders, meegenomen is. Hiermee wordt een eerste stap gemaakt naar het gebruiken van de verhuurdersheffing voor doelen die landelijk en lokaal van belang zijn’.

Kwetsbare doelgroepen
Het nieuwe kabinet wil de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren beter in beeld brengen en zorgen voor betere ondersteuning. Daarnaast wil het kabinet mensen met een psychische stoornis zoveel mogelijk mee laten doen in de maatschappij en stigmatisering tegengaan. Evenals aandacht voor een integrale aanpak en een beter vangnet voor personen met verward gedrag, samen met gemeenten en zorg, met aandacht voor omwonenden. Onder meer met 24-uurs crisiszorg. Verder stimuleert het kabinet gemeenten om met woningcorporaties afspraken te maken over woonruimte voor deze mensen. ‘Wij zijn er voor mensen met een kleine portemonnee en we hebben extra aandacht voor mensen die door een zorgvraag, een medische of sociale reden geen passende woning kunnen vinden’, vertelt Ooijman. Hij vervolgt: ‘We zien echter regelmatig dat deze mensen bij het zelfstandig wonen en ambulante zorgbegeleiding, niet datgene krijgen wat ze nodig hebben om zelfstandig goed te kunnen functioneren in de samenleving. Dat is vervelend voor deze mensen, maar ook voor buren die niet zelfde overlast ervaren. Het is goed dat het kabinet onderkent dat er meer overlast is en samenwerking met gemeenten en zorg stimuleert en geld beschikbaar stelt voor oplossingen. Tegelijkertijd moet ervoor gewaakt worden dat de extramuralisering van de zorg niet doorslaat. Blijf ruimte houden voor heroverweging.’

Meer informatie
Meer informatie vindt u ook op de website van Aedes en de website van de Woonbond.