Jaarlijkse huuraanpassing

Wij mogen de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli.

Huuraanpassing per 1 juli 2019

Wij voeren niet de maximale huurverhoging door die wij mogen vragen van het Rijk. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage (1,6%), aangevuld met een extra percentage (2,5%), waardoor er een huurverhoging van 4,1% mogelijk is. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vragen wij niet het maximale, maar beperken wij de huurverhoging tot maximaal 2,4%. Dit geldt voor iets meer dan de helft van de huishoudens. De andere huishoudens ontvangen geen huurverhoging of een lagere huurverhoging dan 2,4%. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 1,6%. 

De huuraanpassing kan voor iedere woning anders zijn

De huuraanpassing kan voor iedere woning anders zijn. Dit is afhankelijk van de prijs die past bij uw woning en de afstand van uw huidige huurprijs tot deze best passende prijs. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van deze benadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.

Hoe bepaalt Wonion de passende prijs voor mijn woning?

De prijs voor huurwoningen wordt bepaald op basis van een landelijk geldig systeem voor woningwaardering en wordt uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De punten worden beïnvloed door bijvoorbeeld de plek waar de woning staat, wat het energielabel van deze woning is en de regelgeving van het Rijk. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. U kunt zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Wij vragen nooit de maximale huurprijs, want wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij nooit het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Waarom is mijn huurprijs anders dan die van de buren?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, namelijk:

  • Uw buren wonen misschien langer of korter in de woning dan u er woont en hierdoor betaalt u waarschijnlijk ook een andere huur. Hierdoor kan uw huurverhoging ook anders zijn. De best passende huurprijzen wijzigen door verschillende oorzaken. Dat heeft te maken met wijzigingen in eerder genoemde woningwaarderingspunten en regelgeving. Wij vragen natuurlijk nooit meer voor een woning, dan dat wij wettelijk mogen vragen;
  • Het is ook afhankelijk van verschillen tussen de woningen: de grootte van de woning, het energielabel (door bijvoorbeeld aangebrachte isolatie) en de WOZ waarde. Niet alle kwaliteiten van een woning zijn dus zichtbaar, maar ze hebben wel een effect op de huurprijs en huurverhoging.

Kan ik huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

In het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en Aedes hebben gesloten is opgenomen dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen bij de verhuurder. Wij delen de opvatting dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen. Wij vinden het belangrijk dat het wonen betaalbaar is. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, kijken wij graag met u naar een oplossing.
 
Op dit moment is het geven van een tijdelijke huurkorting of bevriezing nog niet in de wet opgenomen. Wij wachten af of en hoe dit vorm krijgt. In de tussentijd kunt u zich bij (te verwachten) betalingsproblemen bij ons melden. Wij vinden het belangrijk dat het wonen voor u betaalbaar is en zoeken samen met u naar oplossingen. In sommige gevallen kan het zijn dat wij de huur naar beneden bijstellen. Dit is van meerdere factoren afhankelijk.

Vergoedt de huurtoeslag een huurverhoging?

De huurtoeslag houdt woningen voor lagere inkomens betaalbaar. Een huurverhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de huurtoeslag. Dit wordt per 1 januari 2020 gecompenseerd. 

Moet ik mijn huuraanpassing doorgeven voor de huurtoeslag?

Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Per november 2019 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschot bedrag van de huurtoeslag dat in gaat per januari 2020 en wordt berekend op basis van de situatie per juli 2019.

Mijn huur is te hoog geworden voor huurtoeslag. En nu?

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemt de Belastingdienst 'verworven recht'. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2019?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tot en met 30 juni 2019. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via de website van de huurcommissie. U kunt het bezwaarformulier tot en met 30 juni 2019 bij ons inleveren. Wij beoordelen dan of wij uw bezwaar gegrond vinden of niet. 

Wat gebeurt er als Wonion mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?

Als uw bezwaar gegrond is en uiterlijk 30 juni bij ons is ingeleverd, passen wij de huurverhoging per 1 juli 2019 aan. 

Wat gebeurt er als Wonion mijn bezwaar huurverhoging 2019 ongegrond verklaart?

Wanneer wij uw bezwaar ongegrond vinden, dan leggen wij uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2019 voor aan de Huurcommissie voor een onafhankelijk oordeel. Hieraan zitten kosten verbonden van 25 euro aan leges voor de kosten van de procedure. Wanneer u door de Huurcommissie in het gelijk wordt gesteld, krijgt u deze kosten uiteraard vergoed. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de huurcommissie

Persoonlijk voorstel huuraanpassing 2019

Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2019 een brief over de huuraanpassing.

Hoe wordt de maximale huurprijs van uw woning berekend?

Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. U kunt zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Wij vragen nooit de maximale huurprijs. Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.